Tutorial:Basic economy

From OGame Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Construction of the resource supply)
Line 1: Line 1:
 
{{PageHead-Tutorial}}
 
{{PageHead-Tutorial}}
  
After you have been looking around for awhile, and because now you know the basic elements of the game, you are now able to start with building up your account. As most of the menu items are still unavailable, we will start with constructing buildings, more precisely with constructing mines, which are responsible for the resource production.
+
Nakon što ste razgledavali neko vrijeme i jer sada znate osnovne elemente igre, možete početi sa izgradnjom vašeg računa.
 +
Kako je još uvijek večina stavki iz izbornika nedostupna, početi ćete sa izgradnjom zgrada, točnije sa izgradnjom rudnika koji su odgovorni za proizvodnju resursa.
 +
 
 
{{Style-FloatOff}}  
 
{{Style-FloatOff}}  
==Construction of the resource supply==  
+
==Izgradnja opskrbe resursa==  
Please change to the according menu, by clicking on the button “resources”, and there please click on the first building of the list, the metal mine. By clicking on the “improve” button, the required resources will be deducted of your credit, and a countdown will start. After this countdown comes to the end, you have constructed your first building, metal mine level 1. Without energy, the mine is not able to produce any resources, therefore now you have to select and build a solar plant. Until then, no metal will be produced, as you can see in the resource setting.
+
Promjenu preko izbornika činite klikom na tipku "resursi" a kada ste tamo kliknite prvu zgradu na listi: rudnik metala. Klikom na tipku "nadogradi", potrebni resursi za njegovu izgradnju će se oduzeti od vašeg kredita te odbrojavanje počinje. Kada odbrojavanje završi, imate završenu prvu zgradu, rudnik metala level 1. Bez energije, rudnici ne mogu proizvoditi nikakve resurse, tako da sada trebate odabrati i izgraditi Solarnu Elektranu. Do tada, metal se neće proizvesti što možete vidjeti u postavkama resursa.
 +
 
 +
 
 
{{Screenshot|Basic_economy|A}}
 
{{Screenshot|Basic_economy|A}}
 
{{Screenshot|Basic_economy|B}}
 
{{Screenshot|Basic_economy|B}}
  
If you accidentally start constructing a wrong building, you can still cancel it while it's building. To do this, scroll down a bit to where you can see the current building order under "Buildings" and click here on the red "X". Now confirm the following safety question and the construction will be cancelled and the resources will be repaid for the full 100%. If you notice your error to late and the building has been completed already, you can't cancel it anymore. It's possible to deconstruct finished buildings, but instead of getting your resources back, you'll have to pay extra resources for the deconstruction. As this isn't recommended at the start of the game, it's better to be careful which buildings you put under construction.
+
Ako slučajno pokrenete izgradnju zgrade koju niste htjeli graditi, još uvijek možete prekinuti izgradnju u tijeku. Da to učinite, ispod pod opcijom "zgrade" vidjet ćete trenutni nalog izgradnje pa tu kliknite na crveni "X". Sada potvrdite sigurnosno pitanje i izgradnja će se poništiti a resursi će se vratiti u potpunosti. Ako primjetite grešku prekasno a izgradnja je već završena, više je nećete moći poništiti. Moguće je srušiti izgrađene objekte, no umjesto da dobijete uložene resurse nazad, morati ćete platiti dodatne resurse za rušenje postojećeg objekta. Kako to nije preporučljivo na početku igre, bolje je biti oprezan prilikom odabira zgrada za izgradnju.
 +
 
 +
 
 
{{Style-FloatOff}}  
 
{{Style-FloatOff}}  
The first mine is now producing a constant flow of resources and of course you have to go a little further now. Besides the Metal Mine, the Crystal Mine is very important, later the Deuterium Synthesizer. With those you have all 3 types of resources covered. As you can only build every building once on each planet, you have to upgrade their level. With every level, the deconstruction costs, the costs for the new level and the production will increase.
+
Prvi rudnik sada proizvodi stalan pritok resursa i naravno možete krenuti dalje. Osim rudnika metala, rudnik kristala je veoma važan a kasnije i rudnik deuterija. Sa time imate pokrivene sve tri vrste resursa. Kako možete graditi samo po jednu zgradu odjednom na svakoj planeti, morate nadograditi njihov level. Sa svakim novim levelom, troškovi za slijedeći level i produkciju će se povečavati kao i troškovi za rušenje sa višim levelima.
  
 
{{Screenshot|Basic_economy|C}}
 
{{Screenshot|Basic_economy|C}}
Also make sure that you upgrade your Solar Planet sufficiently, because your mines can only produce at 100% if you have enough energy. You can see if you have enough energy by looking at the resources list. When your energy level is shown in red, you have to upgrade your solar plant urgently. If after that your energy is still shown in red, you can go to your resources settings and change the production factor of some mines so your other mines can produce at 100%. Because of this, you can often faster obtain the resources you need for your next building project. At a later stage of the game, you have 2 other alternatives for energy production besides of the solar plant.This will be explained in the chapter {{Link|Guide:Energy production}}.
+
Također, pobrinite se nadograditi vašu solarnu elektranu dovoljno, radi toga što vaši rudnici mogu proizvoditi na 100% samo ako imate dovoljno energije. Možete vidjeti imate li dovoljno energije pogledom na popis resursa. Kada je razina energije prikazana u crvenoj boji, što prije morate nadograditi vašu solarnu elektranu. Ako je vaša energija i dalje prikazana u crvenoj boji, možete otići u postavke resursa i promijeniti faktor proizvodnje nekog rudnika tako da vaši drugi rudnici mogu proizvoditi na 100%. Dobrim podešavanjem produkcije, često možete dobiti brže potrebne resurse za sljedeći projekt izgradnje. U kasnijoj fazi, imate 2 druge alternative za proizvodnju energije uz solarnu elektranu (solarni sateliti i fuzijska elektrana). To će biti objašnjeno u {{Link|Guide:Energy production}}.
  
{{Infobox-Reward|As soon as your planet has a metal mine level 4, a crystal mine level 2 and a solar plant level 4, you will receive 150 metal and 75 crystal from the ingame tutorial.}}
+
{{Infobox-Reward|Ispod znaka "?" naći ćete tutorial kako je objašnjeno u vodiču {{Link|Tutorial:First_steps}}. Čim vaš planet bude imao rudnik metala na levelu 4, rudnik kristala levela 2 i solarnu elektranu levela 4, dobit ćete 150 metala i 75 kristala iz vodiča igre.}}
  
Both of these resources are specially important at the start of the game, to upgrade your mines. Soon the third resource, named deuterium, will take start playing a central role. Therefore you now have to upgrade your deuterium synthesizer to level 2. Be careful though, the production of deuterium costs a lot of energy and goes very slow. Make sure your solar plant level is sufficient. When you are out of resources, you have to wait until your mines have produced enough to finance the next level.
+
Obje vrste resursa su posebno važne na početku igre. Ubrzo će treći resurs, imena deuterij, igrati glavnu ulogu. Dakle, sada morate nadograditi rudnik deuterija na level 2. Budite oprezni, proizvodnja deuterija troši puno energije a resursi se pune sporije. Pobrinite se da je level vaše solarne elektrane dovoljan da energija ostane u plusu. Kada ste bez resursa, trebate čekati da vaši rudnici proizvedu dovoljno za financiranje slijedećeg levela.
  
 +
U sljedećem vodiču naći ćete detalje o različitim vrstama građevina u igri.
 
==The basic defense==  
 
==The basic defense==  
 
Not only the resource buildings are important, under “facilities”, there are basic game elements also. For starters you should build the robotics factory, as soon as you are content with your mines. It does not only reduce the time for completion, but also it unlocks, with level two, a new building, the shipyard. You need the yard to build ships and defensive structures, therefore it is one of the most important buildings of the game.
 
Not only the resource buildings are important, under “facilities”, there are basic game elements also. For starters you should build the robotics factory, as soon as you are content with your mines. It does not only reduce the time for completion, but also it unlocks, with level two, a new building, the shipyard. You need the yard to build ships and defensive structures, therefore it is one of the most important buildings of the game.
 
{{Screenshot|Basic_economy|D}}
 
{{Screenshot|Basic_economy|D}}
 
First of all you need to build the first level, you are now capable of building your first rocket launcher to protect your planet . Go to the defense menu and select the rocket launcher. If you have enough metal, you can now build a rocket launcher. After the countdown, your planet will be a bit safer.
 
{{Infobox-Reward|With the completion of your first rocket launcher, you automatically get a second one.}}
 
 
But not only rocket launchers, also other defense structures and ships can be build in the shipyard, as soon as you have fulfilled some requirements. How you have to fulfil those, and what the research lab is used for, will be explained in the next chapter. The other buildings, which you find under facilities, aren't important yet at this stage and will be explained in the next chapters.
 
 
==Never being glad==
 
Your primary economic system is built, but you should not rest on it too long. The mines at the beginning are the only way to get resources, and for your next projects, you will need a lot of them. Because of that, you should spend time on improving your mines, again, before you deal with the next chapter. In the further process of the game, you should improve your mines more and more, because it is the easiest way to produce resources, and besides they cannot be destroyed like ships and defensive structures.
 
{{Infobox-Reward|As soon as you have a metal mine level 10, a crystalmine level 7 and a deuterium synthesizer level 5, you'll get a reward of 2000 metal and 500 crystal.}}
 
 
{{Screenshot|Basic_economy|E}}
 
 
The storages are another important item to which you have to pay attention, besides the energy supply. There are storages for every resource, which buffer the produced resources. The higher the metal storage, the crystal storage and the deuterium tank are improved, the more resources they can store. As soon as the storage capacity is nearly full, the according resource will be coloured yellow in the resource bar; if it is full, it will be red. In this case the mine cannot continue to produce. Because of that, you will lose important resources, with every minute, in which the storage is overloaded. For this reason, watch out that your storages are adapted to your mine production.
 
 
With an efficient economy and the first defensive structures, you are now well-trained and ready for the next chapter {{Link|Tutorial:Defense}}.
 
 
  
 
{{PageFoot-Tutorial}}
 
{{PageFoot-Tutorial}}

Revision as of 17:06, 26 February 2014Nakon što ste razgledavali neko vrijeme i jer sada znate osnovne elemente igre, možete početi sa izgradnjom vašeg računa. Kako je još uvijek večina stavki iz izbornika nedostupna, početi ćete sa izgradnjom zgrada, točnije sa izgradnjom rudnika koji su odgovorni za proizvodnju resursa.


Izgradnja opskrbe resursa

Promjenu preko izbornika činite klikom na tipku "resursi" a kada ste tamo kliknite prvu zgradu na listi: rudnik metala. Klikom na tipku "nadogradi", potrebni resursi za njegovu izgradnju će se oduzeti od vašeg kredita te odbrojavanje počinje. Kada odbrojavanje završi, imate završenu prvu zgradu, rudnik metala level 1. Bez energije, rudnici ne mogu proizvoditi nikakve resurse, tako da sada trebate odabrati i izgraditi Solarnu Elektranu. Do tada, metal se neće proizvesti što možete vidjeti u postavkama resursa.


Resource menu
Resource menu
Building a metal mine
Building a metal mine
Building under construction
Building under construction
Cancel expansion
Cancel expansion
Confirmation
Confirmation

Ako slučajno pokrenete izgradnju zgrade koju niste htjeli graditi, još uvijek možete prekinuti izgradnju u tijeku. Da to učinite, ispod pod opcijom "zgrade" vidjet ćete trenutni nalog izgradnje pa tu kliknite na crveni "X". Sada potvrdite sigurnosno pitanje i izgradnja će se poništiti a resursi će se vratiti u potpunosti. Ako primjetite grešku prekasno a izgradnja je već završena, više je nećete moći poništiti. Moguće je srušiti izgrađene objekte, no umjesto da dobijete uložene resurse nazad, morati ćete platiti dodatne resurse za rušenje postojećeg objekta. Kako to nije preporučljivo na početku igre, bolje je biti oprezan prilikom odabira zgrada za izgradnju.Prvi rudnik sada proizvodi stalan pritok resursa i naravno možete krenuti dalje. Osim rudnika metala, rudnik kristala je veoma važan a kasnije i rudnik deuterija. Sa time imate pokrivene sve tri vrste resursa. Kako možete graditi samo po jednu zgradu odjednom na svakoj planeti, morate nadograditi njihov level. Sa svakim novim levelom, troškovi za slijedeći level i produkciju će se povečavati kao i troškovi za rušenje sa višim levelima.

Insufficient energy
Insufficient energy
Resource settings
Resource settings

Također, pobrinite se nadograditi vašu solarnu elektranu dovoljno, radi toga što vaši rudnici mogu proizvoditi na 100% samo ako imate dovoljno energije. Možete vidjeti imate li dovoljno energije pogledom na popis resursa. Kada je razina energije prikazana u crvenoj boji, što prije morate nadograditi vašu solarnu elektranu. Ako je vaša energija i dalje prikazana u crvenoj boji, možete otići u postavke resursa i promijeniti faktor proizvodnje nekog rudnika tako da vaši drugi rudnici mogu proizvoditi na 100%. Dobrim podešavanjem produkcije, često možete dobiti brže potrebne resurse za sljedeći projekt izgradnje. U kasnijoj fazi, imate 2 druge alternative za proizvodnju energije uz solarnu elektranu (solarni sateliti i fuzijska elektrana). To će biti objašnjeno u Energy production.

Tutorial Reward:
Ispod znaka "?" naći ćete tutorial kako je objašnjeno u vodiču First_steps. Čim vaš planet bude imao rudnik metala na levelu 4, rudnik kristala levela 2 i solarnu elektranu levela 4, dobit ćete 150 metala i 75 kristala iz vodiča igre.

Obje vrste resursa su posebno važne na početku igre. Ubrzo će treći resurs, imena deuterij, igrati glavnu ulogu. Dakle, sada morate nadograditi rudnik deuterija na level 2. Budite oprezni, proizvodnja deuterija troši puno energije a resursi se pune sporije. Pobrinite se da je level vaše solarne elektrane dovoljan da energija ostane u plusu. Kada ste bez resursa, trebate čekati da vaši rudnici proizvedu dovoljno za financiranje slijedećeg levela.

U sljedećem vodiču naći ćete detalje o različitim vrstama građevina u igri.

The basic defense

Not only the resource buildings are important, under “facilities”, there are basic game elements also. For starters you should build the robotics factory, as soon as you are content with your mines. It does not only reduce the time for completion, but also it unlocks, with level two, a new building, the shipyard. You need the yard to build ships and defensive structures, therefore it is one of the most important buildings of the game.

Facility menu
Facility menu
Defense
Defense
Building a rocket launcher
Building a rocket launcher
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions