Revision history of "Tutorial:Buildings/sk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 01:51, 15 January 2012DesertEagle (Talk | contribs)‎ . . (+9,877)‎ . . (Created page with " {{PageHead-Tutorial}} Už od počiatku boli budovy základom vášho účtu, pretože vám dodávajú dôležitú infraštruktúru. Väčšina sú požiadavky pre ďalšie budov...")
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions