Revision history of "Tutorial:Espionage/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:16, 6 January 2011Benneb (Talk | contribs)‎ . . (+5,554)‎ . . (Created page with "{{PageHead-Tutorial}} Kuten olet varmasti jo huomannut, OGamen tarkoitus on kerätä mahdollisiman paljon resursseja, sijoittaa ne rakennuksiin ja rakennelmiin – toisin sanoen...")
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions