Tutorial:Research/pl

From OGame Wiki
< Tutorial:Research(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{PageHead-Tutorial}} Jeśli chcesz rozwijać się w OGame, nie możesz ograniczać się do budynków i jednostek wojennych. Musisz poświęcić czas także na badania, poniewa...")
 
 
Line 15: Line 15:
 
W ten sposób możesz teraz aktywować wszelkie pozostałe budynki, statki, struktury obronne i badania. Informacje o wymaganiach, które musisz spełnić, możesz znaleźć w odpowiednim drzewku technologii. Niemniej jednak, nie znaczy to, że masz badać wszystko naraz. Należy określić sobie cel i dążyć do niego krok po kroku.
 
W ten sposób możesz teraz aktywować wszelkie pozostałe budynki, statki, struktury obronne i badania. Informacje o wymaganiach, które musisz spełnić, możesz znaleźć w odpowiednim drzewku technologii. Niemniej jednak, nie znaczy to, że masz badać wszystko naraz. Należy określić sobie cel i dążyć do niego krok po kroku.
 
   
 
   
==You get on better together==
+
==Potęga współdziałania==
 
   
 
   
Besides the costs, also the duration of the research is important, because you can always only do one research. All the other research plans have to be queued up. On the one hand, this duration depends on the costs of the technology, but on the other hand on the level of the research lab – the higher it's level, the faster you can research.
+
Poza kosztami, ważny jest także czas trwania badań, ponieważ w danej chwili możesz pracować tylko nad jednym z nich. Wszystkie inne plany badawcze muszą więc zaczekać w kolejce. Z jednej strony czas badania zależy od kosztu technologii, z drugiej jednak wpływa na niego także poziom naszego laboratorium badawczego - im wyższy, tym szybciej opracujemy badanie.
  
So, it is obvious, that you only will be able to activate new technologies fast enough if you have a well-improved research lab. Only like that you can advance in the game. But you have to bear in mind that, while researching, you are not able to improve the lab, and while improving the lab, you are not able to research. Furthermore, several labs on different planets are useless, for a start, because you can research in only one lab, and at the moment, several labs do not have a positive effect on the research duration.
+
Oczywiste w tym wypadku jest, że możliwość szybkiego odkrywania nowych technologii, będzie uzależniona od potencjału naszego laboratorium badawczego. Tylko w ten sposób będzie można zdynamizować swój rozwój. Trzeba jednak pamiętać, iż w czasie trwania badania, nie można usprawniać laboratorium badawczego i odwrotnie - w trakcie rozbudowy laboratorium, nie można odkrywać technologii. Ponadto, kilka placówek badawczych na różnych planetach będzie na początku bezużyteczne, ze względu na to, że i tak tylko jedna z nich będzie mogła pracować w danej chwili, a pozostałe w żadnym stopniu nie będą mogły wpłynąć na efektowność pracy.
  
Later on that will be changed, once you have researched the intergalactic research network. From now on, labs can be combined, to accelerate your researches. Per level, a further lab can be combined; on level 3 already 4 labs work together on different planets. The lab levels can just be added, 4 labs on level 8 are the same as one lab on level 32. By improving the research network, the research durations will be decreased; first of all, that is very important for the subsequent game progress, in which some technology levels can take weeks or months. Take notice however, that the level of the lab that you start the research from will always be the first one to be added into the calculation. The highest one on another planet will be added after that, then the second highest etc.
+
W przyszłości jednak wszystko się zmieni, dzięki opracowaniu Międzygalaktycznej Sieci Badań Naukowych. Od teraz laboratoria z naszych różnych planet będą mogły zostać połączone, w celu przyspieszenia badań. Na każdym kolejnym jej poziomie dodatkowe laboratorium badawcze będzie przyłączane do pracy. Na trzecim, już aż cztery z nich będą mogły ze sobą współdziałać. Zakładając, że wszystkie będą miały poziom ósmy - da to taki sam efekt, jak jedno na trzydziestym drugim. Wraz ze wzrostem sieci badań, czas opracowywania technologii będzie sukcesywnie malał. Ma to kolosalne znaczenie w późniejszych etapach rozgrywki, kiedy praca nad technologią być może zajmie nawet tydzień lub miesiąc. Należy zwrócić uwagę na to, że zawsze pierwszym przyłączanym laboratorium będzie to, w którym rozpoczęliśmy pracę nad badaniem. Te z kolejnych planet będą już dołączane według hierarchii od najwyższego, do najniższego. Przykładowo:
  
 
{{Infobox-Example|
 
{{Infobox-Example|
| Planet A - Research laboratory level 10
+
| Planeta A - Poziom 10 Laboratorium badawcze
| Planet B - Research laboratory level 12
+
| Planeta B - Poziom 12 Laboratorium badawcze
| Planet C - Research laboratory level 8
+
| Planeta C - Poziom 8 Laboratorium badawcze
 
| &nbsp;
 
| &nbsp;
| If you start the research on planet C and have IRN lvl 1, this will take into account the lab on that planet as first (8) and the next highest lab available (in this case the lab at planet B - 12), so in total you will have a lab of lvl 20
+
| Gdy rozpoczniemy badanie na planecie C, posiadając Międzygalaktyczną Sieć Badań Naukowych na poziomie pierwszym, automatycznie włączymy do sumy laboratoriów to, na którym zaczęliśmy badać (8), a następnie pierwsze o najwyższym stopniu rozbudowy (w tym wypadku, to z Planety B - 12), co reasumując da nam Laboratorium na poziomie dwudziestym.
| Another thing to take care of is that a lab has to have the required level in order to be included into researching via IRN. If you have a lab at lvl 12, and a lab at lvl 3, with IRN lvl 1 and start researching Hyperspace Tehcnology (which requires a lvl 7 lab), the lvl 3 lab won't be included in the research. In other words, you will work with a lvl 12 lab, not a lvl 15 (12+3) lab.
+
| Inną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że laboratorium musi posiadać odpowiedni poziom, aby mogło rozpocząć pracę poprzez MSBN. Jeśli posiadasz dwie placówki badawcze na poziomie dwunastym i trzecim oraz MSBN na poziomie pierwszym, a rozpoczniesz pracę nad Technologią nadprzestrzenną (która wymaga siódmego poziomu laboratorium), to laboratorium z poziomem trzecim nie zostanie uwzględnione. Innymi słowy, będziesz pracować z poziomem dwunastym, a nie piętnastym (12+3).
 
}}
 
}}
  
==A collection of knowledge==
+
==Skarbnica wiedzy==
 
   
 
   
A total of 16 researches, which are separated in 4 arrangements, are at your command, and each of those has its own characteristic. We have specified and explained all researches here, so that you do not invest into a wrong direction. Some technologies only make sense, until they are on a certain level, because after that, they do not have any effects. You recognize them by the bracketed number, which specifies the maximum sensible level.
+
Do dyspozycji mamy szesnaście badań, podzielonych na cztery grupy, wraz z krótką ich charakterystyką, tak aby nie inwestować w złym kierunku. Rozwój niektórych technologii ma sens jedynie do pewnego poziomu, ponieważ później nie przyniosą już żadnych korzyści. Będzie można to rozpoznać po liczbach w nawiasie, które określają maksymalny, rozsądny poziom na jaki warto docelowe badanie rozwinąć.
 
   
 
   
==Basic researches==
+
==Podstawowe badania==
  
Most of these researches are mainly designed for activating other researches or units.
+
Większość badań w tej kategorii, przeznaczona jest głównie do aktywacji innych technologii oraz dostarczenia integralnych części statków.
 
   
 
   
{{Detail-Research|Energy Technology|At the beginning it is only an important requirement for other researches, later it is important in combination with the fusion reactor, because its energy production significantly depends on this research.}}
+
{{Detail-Research|Energy Technology|Na początku będzie najważniejszym wymogiem do innych badań, a potem tylko jako dodatek do Elektrowni fuzyjnej, ponieważ ilość energii dostarczanej z owej elektrowni, zależna jest właśnie od tej technologii.}}
  
{{Detail-Research|Laser Technology|The laser technology is a requirement for some researches and ships, after activating the battlecruiser, it is completed.}}
+
{{Detail-Research|Laser Technology|Technologia laserowa konieczna jest do niektórych badań i statków. Po aktywacji pancernika, pracę nad nią można zakończyć.}}
  
{{Detail-Research|Ion Technology|The ion technology is only a requirement for the plasma technology and cruisers. All the other levels are only for the statistics.}}
+
{{Detail-Research|Ion Technology|Technologia jonowa jest potrzebna jedynie do opracowania Technologii plazmowej i budowy krążowników. Kolejne poziomy nie dadzą już nic innego poza punktami w statystykach.}}
  
{{Detail-Research|Hyperspace Technology|It is an important research, which is required for improving the intergalactic research network and for researching the hyperspace drive.}}
+
{{Detail-Research|Hyperspace Technology|To ważne badanie, które wymagane jest do rozwoju Międzygalaktycznej Sieci Badań Naukowych oraz Napędu naprzestrzennego.}}
  
{{Detail-Research|Plasma Technology|The plasma technology is an important requirement for bombers and for the strongest defensive structure, the plasma turret.}}
+
{{Detail-Research|Plasma Technology|Technologia plazmowa potrzebna będzie do budowy Bombowców oraz najpotężniejszej struktury obronnej, mianowicie Wyrzutni plazmy.}}
  
==Drive researches==
+
==Badania napędów==
  
Any ship needs a drive to move in the universe – the type depends on the ship. But, the drive researches are not only important to activate ships; each level also heightens their flying speed.
+
Każdy typ statku, potrzebuje odpowiedniego rodzaju napędu, do przemieszczania po wszechświecie. Napędy jednak nie są jedynym wymogiem, potrzebnym do ich produkcji; każdy kolejny ich poziom zwiększa prędkość lotu.
  
{{Detail-Research|Combustion Drive|Light fighters, espionage probes, recyclers and small (until you research impulse drive level 5) and large cargoes fly with combustion drive. Every level of the research heightens the basic speed of those ships by 10 %.}}
+
{{Detail-Research|Combustion Drive|Lekkie myśliwce, sondy szpiegowskie, recyklery, małe (do czasu zbadania Napędu impulsowego na poziom 5) oraz duże transportery potrzebują napędu spalinowego aby latać. Każdy poziom tego badania, zwiększa ich bazową szybkość lotu o 10%.}}
  
{{Detail-Research|Impulse Drive|This research speeds up heavy fighters, colony ships, cruisers, bombers (until you research hyperspace drive level 8 ), as well as interplanetary missiles, about which we will talk in a different chapter. Each of these ships gains 20% more speed per level. As soon as level 5 is finished, the small cargo starts using the impulse drive.}}
+
{{Detail-Research|Impulse Drive|To badanie przyspiesza ciężkie myśliwce, statki kolonizacyjne, krążowniki, bombowce (przed osiągnięciem ósmego poziomu Napędu nadprzestrzennego), jak również rakiety międzyplanetarne, o których będziemy mówić w osobnym rozdziale. Każdy z wymienionych statków zwiększy swoją bazową prędkość o 20% na każdy poziom tego napędu. Napęd ten zostanie wykorzystany w małych transporterach gdy tylko opracujemy go na poziom piąty.}}
  
{{Detail-Research|Hyperspace Drive|Battleships, battlecruisers, destroyers and deathstars use this drive. As soon as it is researched to level 8, the bomber is also fit with hyperspace drive. These ships will be sped up by 30 % for each level of hyperspace drive researched.}}
+
{{Detail-Research|Hyperspace Drive|Okręty wojenne, pancerniki, niszczyciele i Gwiazdy Śmierci poruszają się przy pomocy tego napędu. Zostaje on zainstalowany także w bombowcach, po zbadaniu go na poziom ósmy. Statki te będą przyspieszone o 30% swej bazowej prędkości na każdy poziom Napędu nadprzestrzennego.}}
  
==Advanced researches==
+
==Zaawansowane badania==
  
The advanced researches are not only requirements for important game elements; they also upgrade lots of central features of the account.
+
Badania zaawansowane, nie są już tylko zapotrzebowaniem dla istotnych elementów gry. Usprawniają one także wiele głównych aspektów naszego konta.
  
{{Detail-Research|Espionage Technology|You need this research to build espionage probes and to be able to spy on other players. You can find more about that in the chapter
+
{{Detail-Research|Espionage Technology|To badanie potrzebne jest do budowy sond szpiegowskich i szpiegowania innych graczy. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale zatytułowanym “szpiegostwo”.  
 
{{Link|Tutorial:Espionage}}.}}
 
{{Link|Tutorial:Espionage}}.}}
  
{{Detail-Research|Computer Technology|For each new level of the computer technology, you can dispatch one more fleet at the same time. Furthermore, not till level 10 you will be able to build a nanite factory.}}
+
{{Detail-Research|Computer Technology|Na każdy poziom Technologii komputerowej, możesz wysłać jedną flotę więcej w tym samym czasie. Ponadto będzie potrzebna na poziomie dziesiątym do umożliwienia budowy fabryki nanitów.}}
  
{{Detail-Research|Astrophysics|On the one hand that research impacts on the expeditions and on the other hand on the number of colonies. What exactly, you will find in the according chapter {{Link|Tutorial:Expeditions}} and {{Link|Tutorial:Colonisation}}.}}
+
{{Detail-Research|Astrophysics|Astrofizyka wpływa po pierwsze na wyprawy ekspedycyjne, a po drugie na liczbę posiadanych kolonii. Dokładniej omówione jest to w adekwatnym rozdziale {{Link|Tutorial:Expeditions}} i {{Link|Tutorial:Colonisation}}.}}
  
{{Detail-Research|Intergalactic Research Network|As defined in detail in this chapter, the IRN allows you to connect several research labs (depending on it's level) and thus reduces the research time needed.}}
+
{{Detail-Research|Intergalactic Research Network|Jak już sprecyzowano w tym rozdziale, MSBN umożliwia połączenie kilku laboratoriów badawczych (w zależności od ich poziomu) i zmniejszenie w ten sposób czasu trwania badań.}}
  
{{Detail-Research|Graviton Technology|Graviton technology enables you to build the deathstar, the mightiest ship in Ogame. To learn more about acheiving this technology see {{Link|Tactic:Graviton tactics}}}}
+
{{Detail-Research|Graviton Technology|Technologia grawitonów umożliwia budowę Gwiazd Śmierci, najpotężniejszych statków bojowych w OGame. Poświęcony jest jej osobny dział, ponieważ w odróżnieniu od innych technologii, posiada ona kilka własnych zastosowań, zobacz {{Link|Tactic:Graviton tactics}}}}
  
==Combat researches==
+
==Badania bojowe==
  
The number of ships and defences aren't the only thing that makes a difference in a battle. The combat researches also play a great role in the outcome of one, which is why they should not be disregarded.  
+
Ilość statków i struktur obronnych nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na przebieg walki. Ważną rolę w jej rozstrzygnięciu odgrywają także badania bojowe i dlatego powinny być brane pod szczególną uwagę.  
  
{{Detail-Research|Armour Technology|It heightens the structure of all ships and defense structures by 10 % of the basic value, so those can take more shots.}}
+
{{Detail-Research|Armour Technology|Zwiększa moc pancerza statków oraz struktur obronnych o 10% podstawowej wartości, dzięki czemu wzrasta odporność na uszkodzenia.}}
  
{{Detail-Research|Weapons Technology|With every level of that research, the weapons of your ships and defensive structures will cause 10% more damage.}}
+
{{Detail-Research|Weapons Technology|Z każdym poziomem tej technologii, broń na statkach oraz w strukturach obronnych uzyska 10% większą moc zadawanych obrażeń.}}
  
{{Detail-Research|Shielding Technology|It tightens the shield of all units by 10% per level, so less damage can reach the armor.}}
+
{{Detail-Research|Shielding Technology|Badanie to wzmacnia tarcze ochronne wszystkich jednostek o 10% na poziom, dzięki czemu mniejsza ilość uszkodzeń będzie w stanie dotrzeć do struktury jednostki.}}
  
 
{{PageFoot-Tutorial}}
 
{{PageFoot-Tutorial}}

Latest revision as of 12:24, 14 April 2011Jeśli chcesz rozwijać się w OGame, nie możesz ograniczać się do budynków i jednostek wojennych. Musisz poświęcić czas także na badania, ponieważ poprzez nabywanie nowej wiedzy jaką one udostępniają, będziesz w stanie budować potężniejsze jednostki i kolonizować więcej planet. Dlatego zawsze pamiętaj aby inwestować w nie podczas doskonalenia swojego imperium, bowiem dzięki temu nie zostaniesz w tyle względem innych graczy.

[edit] Źródło mądrości

System badań w OGame jest typowo liniowy i łatwy do zrozumienia. Przede wszystkim, musisz zbudować laboratorium badawcze, które znajdziesz wśród budynków stacji. Odtąd będziesz widzieć listę możliwych badań. Z początku, większość z nich będzie w kolorze szarym, co oznacza że nie wszystkie wymagania zostały spełnione. Wiele będzie potrzebowało laboratorium badawczego na co najmniej koniecznym do rozpoczęcia danego badania poziomie lub też jakiegoś innego badania na odpowiednio wysokim stadium rozwinięcia, zanim będą mogły być aktywowane - jedno kliknięcie na przyporządkowane danemu badaniu drzewko technologii powinno rozwiać niejasności. Mechanizm ten zapewnia, że badania będą mogły być rozwijane wyłącznie stopniowo, więc na pewno nie pogubisz się na początku.

Jeśli zdecydujesz się na opracowanie badania, konieczna będzie odpowiednia ilości surowców, którą trzeba będzie zapewnić. Niemal każde badanie potrzebuje określonej ilości metalu, kryształu i deuteru - jeśli na planecie nie będzie wystarczająco dużo surowców, wyświetli się ono jako zakreskowane i nie będzie mogło zostać rozpoczęte. Abyś wkrótce mógł zbudować swój pierwszy statek, będzie trzeba przyjrzeć się dokładniej napędowi spalinowemu i zlecić opracowanie go na poziom pierwszy. Proces badawczy przebiega podobnie jak podczas usprawniania budowli. Badania także wymagają odpowiedniej ilości czasu i możne je anulować w trakcie odzyskując surowce. Zakończonych jednak przerwać już nie można.

Z napędem spalinowym na poziomie pierwszym oraz stocznią orbitalną, której budowę opisaliśmy w poprzednim rozdziale, możesz rozpocząć budowę lekkich myśliwców. Jednak rozsądniej będzie zainwestować najpierw surowce, w drugi poziom spalinowego napędu jak i stoczni, co udostępni nam możliwość budowy małego transportera. Dzięki temu użytecznemu statkowi, będzie można przewozić znacznie więcej surowców niż w lekkich myśliwcach, których głównym przeznaczeniem jest atak.

Nagroda z samouczka:
Tak szybko, jak tylko wybudujesz pierwszy mały transporter, otrzymasz 200 deuteru w nagrodę.

W ten sposób możesz teraz aktywować wszelkie pozostałe budynki, statki, struktury obronne i badania. Informacje o wymaganiach, które musisz spełnić, możesz znaleźć w odpowiednim drzewku technologii. Niemniej jednak, nie znaczy to, że masz badać wszystko naraz. Należy określić sobie cel i dążyć do niego krok po kroku.

[edit] Potęga współdziałania

Poza kosztami, ważny jest także czas trwania badań, ponieważ w danej chwili możesz pracować tylko nad jednym z nich. Wszystkie inne plany badawcze muszą więc zaczekać w kolejce. Z jednej strony czas badania zależy od kosztu technologii, z drugiej jednak wpływa na niego także poziom naszego laboratorium badawczego - im wyższy, tym szybciej opracujemy badanie.

Oczywiste w tym wypadku jest, że możliwość szybkiego odkrywania nowych technologii, będzie uzależniona od potencjału naszego laboratorium badawczego. Tylko w ten sposób będzie można zdynamizować swój rozwój. Trzeba jednak pamiętać, iż w czasie trwania badania, nie można usprawniać laboratorium badawczego i odwrotnie - w trakcie rozbudowy laboratorium, nie można odkrywać technologii. Ponadto, kilka placówek badawczych na różnych planetach będzie na początku bezużyteczne, ze względu na to, że i tak tylko jedna z nich będzie mogła pracować w danej chwili, a pozostałe w żadnym stopniu nie będą mogły wpłynąć na efektowność pracy.

W przyszłości jednak wszystko się zmieni, dzięki opracowaniu Międzygalaktycznej Sieci Badań Naukowych. Od teraz laboratoria z naszych różnych planet będą mogły zostać połączone, w celu przyspieszenia badań. Na każdym kolejnym jej poziomie dodatkowe laboratorium badawcze będzie przyłączane do pracy. Na trzecim, już aż cztery z nich będą mogły ze sobą współdziałać. Zakładając, że wszystkie będą miały poziom ósmy - da to taki sam efekt, jak jedno na trzydziestym drugim. Wraz ze wzrostem sieci badań, czas opracowywania technologii będzie sukcesywnie malał. Ma to kolosalne znaczenie w późniejszych etapach rozgrywki, kiedy praca nad technologią być może zajmie nawet tydzień lub miesiąc. Należy zwrócić uwagę na to, że zawsze pierwszym przyłączanym laboratorium będzie to, w którym rozpoczęliśmy pracę nad badaniem. Te z kolejnych planet będą już dołączane według hierarchii od najwyższego, do najniższego. Przykładowo:

Na przykład:
Planeta A - Poziom 10 Laboratorium badawcze
Planeta B - Poziom 12 Laboratorium badawcze
Planeta C - Poziom 8 Laboratorium badawcze
 
Gdy rozpoczniemy badanie na planecie C, posiadając Międzygalaktyczną Sieć Badań Naukowych na poziomie pierwszym, automatycznie włączymy do sumy laboratoriów to, na którym zaczęliśmy badać (8), a następnie pierwsze o najwyższym stopniu rozbudowy (w tym wypadku, to z Planety B - 12), co reasumując da nam Laboratorium na poziomie dwudziestym.
Inną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że laboratorium musi posiadać odpowiedni poziom, aby mogło rozpocząć pracę poprzez MSBN. Jeśli posiadasz dwie placówki badawcze na poziomie dwunastym i trzecim oraz MSBN na poziomie pierwszym, a rozpoczniesz pracę nad Technologią nadprzestrzenną (która wymaga siódmego poziomu laboratorium), to laboratorium z poziomem trzecim nie zostanie uwzględnione. Innymi słowy, będziesz pracować z poziomem dwunastym, a nie piętnastym (12+3).

[edit] Skarbnica wiedzy

Do dyspozycji mamy szesnaście badań, podzielonych na cztery grupy, wraz z krótką ich charakterystyką, tak aby nie inwestować w złym kierunku. Rozwój niektórych technologii ma sens jedynie do pewnego poziomu, ponieważ później nie przyniosą już żadnych korzyści. Będzie można to rozpoznać po liczbach w nawiasie, które określają maksymalny, rozsądny poziom na jaki warto docelowe badanie rozwinąć.

[edit] Podstawowe badania

Większość badań w tej kategorii, przeznaczona jest głównie do aktywacji innych technologii oraz dostarczenia integralnych części statków.

Technologia energetyczna
Na początku będzie najważniejszym wymogiem do innych badań, a potem tylko jako dodatek do Elektrowni fuzyjnej, ponieważ ilość energii dostarczanej z owej elektrowni, zależna jest właśnie od tej technologii.
Technologia energetyczna
Wymagania:
Laboratorium badawcze 1
 
 
 
 
 

Technologia laserowa (12)
Technologia laserowa konieczna jest do niektórych badań i statków. Po aktywacji pancernika, pracę nad nią można zakończyć.
Technologia laserowa
Wymagania:
Laboratorium badawcze 1
Technologia energetyczna 2
 
 
 
 

Technologia jonowa
Technologia jonowa jest potrzebna jedynie do opracowania Technologii plazmowej i budowy krążowników. Kolejne poziomy nie dadzą już nic innego poza punktami w statystykach.
Technologia jonowa
Wymagania:
Laboratorium badawcze 4
Technologia energetyczna 2
Technologia laserowa 5
 
 
 

Technologia nadprzestrzenna (8)
To ważne badanie, które wymagane jest do rozwoju Międzygalaktycznej Sieci Badań Naukowych oraz Napędu naprzestrzennego.
Technologia nadprzestrzenna
Wymagania:
Laboratorium badawcze 7
Technologia laserowa 5
Technologia ochronna 5
 
 
 

Technologia plazmowa
Technologia plazmowa potrzebna będzie do budowy Bombowców oraz najpotężniejszej struktury obronnej, mianowicie Wyrzutni plazmy.
Technologia plazmowa
Wymagania:
Laboratorium badawcze 4
Technologia energetyczna 8
Technologia laserowa 10
Technologia jonowa 5
 
 

[edit] Badania napędów

Każdy typ statku, potrzebuje odpowiedniego rodzaju napędu, do przemieszczania po wszechświecie. Napędy jednak nie są jedynym wymogiem, potrzebnym do ich produkcji; każdy kolejny ich poziom zwiększa prędkość lotu.

Napęd spalinowy
Lekkie myśliwce, sondy szpiegowskie, recyklery, małe (do czasu zbadania Napędu impulsowego na poziom 5) oraz duże transportery potrzebują napędu spalinowego aby latać. Każdy poziom tego badania, zwiększa ich bazową szybkość lotu o 10%.
Napęd spalinowy
Wymagania:
Laboratorium badawcze 1
Technologia energetyczna 1
 
 
 
 

Napęd impulsowy
To badanie przyspiesza ciężkie myśliwce, statki kolonizacyjne, krążowniki, bombowce (przed osiągnięciem ósmego poziomu Napędu nadprzestrzennego), jak również rakiety międzyplanetarne, o których będziemy mówić w osobnym rozdziale. Każdy z wymienionych statków zwiększy swoją bazową prędkość o 20% na każdy poziom tego napędu. Napęd ten zostanie wykorzystany w małych transporterach gdy tylko opracujemy go na poziom piąty.
Napęd impulsowy
Wymagania:
Laboratorium badawcze 2
Technologia energetyczna 1
 
 
 
 

Napęd nadprzestrzenny
Okręty wojenne, pancerniki, niszczyciele i Gwiazdy Śmierci poruszają się przy pomocy tego napędu. Zostaje on zainstalowany także w bombowcach, po zbadaniu go na poziom ósmy. Statki te będą przyspieszone o 30% swej bazowej prędkości na każdy poziom Napędu nadprzestrzennego.
Napęd nadprzestrzenny
Wymagania:
Laboratorium badawcze 7
Technologia energetyczna 5
Technologia nadprzestrzenna 3
Technologia ochronna 6
 
 

[edit] Zaawansowane badania

Badania zaawansowane, nie są już tylko zapotrzebowaniem dla istotnych elementów gry. Usprawniają one także wiele głównych aspektów naszego konta.

Technologia szpiegowska
To badanie potrzebne jest do budowy sond szpiegowskich i szpiegowania innych graczy. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale zatytułowanym “szpiegostwo”. Szpiegostwo.
Technologia szpiegowska
Wymagania:
Laboratorium badawcze 3
 
 
 
 
 

Technologia komputerowa
Na każdy poziom Technologii komputerowej, możesz wysłać jedną flotę więcej w tym samym czasie. Ponadto będzie potrzebna na poziomie dziesiątym do umożliwienia budowy fabryki nanitów.
Technologia komputerowa
Wymagania:
Laboratorium badawcze 1
 
 
 
 
 

Astrofizyka
Astrofizyka wpływa po pierwsze na wyprawy ekspedycyjne, a po drugie na liczbę posiadanych kolonii. Dokładniej omówione jest to w adekwatnym rozdziale Ekspedycje i Kolonizacja.
Astrofizyka
Wymagania:
Laboratorium badawcze 3
Technologia energetyczna 1
Napęd impulsowy 3
Technologia szpiegowska 4
 
 

Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych
Jak już sprecyzowano w tym rozdziale, MSBN umożliwia połączenie kilku laboratoriów badawczych (w zależności od ich poziomu) i zmniejszenie w ten sposób czasu trwania badań.
Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych
Wymagania:
Laboratorium badawcze 10
Technologia energetyczna 5
Technologia nadprzestrzenna 8
Technologia komputerowa 8
Technologia ochronna 5
 

Rozwój grawitonów (1)
Technologia grawitonów umożliwia budowę Gwiazd Śmierci, najpotężniejszych statków bojowych w OGame. Poświęcony jest jej osobny dział, ponieważ w odróżnieniu od innych technologii, posiada ona kilka własnych zastosowań, zobacz Taktyki rozwijania grawitonów
Rozwój grawitonów
Wymagania:
Laboratorium badawcze 12
 
 
 
 
 

[edit] Badania bojowe

Ilość statków i struktur obronnych nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na przebieg walki. Ważną rolę w jej rozstrzygnięciu odgrywają także badania bojowe i dlatego powinny być brane pod szczególną uwagę.

Opancerzenie
Zwiększa moc pancerza statków oraz struktur obronnych o 10% podstawowej wartości, dzięki czemu wzrasta odporność na uszkodzenia.
Opancerzenie
Wymagania:
Laboratorium badawcze 2
 
 
 
 
 

Technologia bojowa
Z każdym poziomem tej technologii, broń na statkach oraz w strukturach obronnych uzyska 10% większą moc zadawanych obrażeń.
Technologia bojowa
Wymagania:
Laboratorium badawcze 4
 
 
 
 
 

Technologia ochronna
Badanie to wzmacnia tarcze ochronne wszystkich jednostek o 10% na poziom, dzięki czemu mniejsza ilość uszkodzeń będzie w stanie dotrzeć do struktury jednostki.
Technologia ochronna
Wymagania:
Laboratorium badawcze 6
Technologia energetyczna 3
 
 
 
 

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions