Revision history of "Tutorial:Colonisation/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:48, 7 January 2011Benneb (Talk | contribs)‎ . . (+5,584)‎ . . (Created page with "{{PageHead-Tutorial}} Pelin alussa jokainen saa automaattisesti määrätyn kotiplaneetan, johon rakentaa rakennuksia. Mutta tämä ei riitä pitkällä tähtäimellä pelaajien...")
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions