Budovy

From OGame Wiki
Jump to: navigation, search


Other languages:


Již od počátku časů byly budovy základem hraní, protože právě ty jsou zásadní součástí tvé infrastruktury. Většinu z nich potřebuješ ke stavbě pokročilejších budov, výzkumů, lodí a obraných mechanismům, bez nichž nedosáhneš žádného dalšího pokroku. Budovy ze záložky zásobování zahrnují doly, sklady a budovy na výrobu energie. Všechny ostatní budovy jsou značeny jako továrny. Tam je však ale ještě jedno dělení – některé továrny lze postavit pouze na planetě a některé jen na měsíci.

Přírodní zdroje

V OGame jsou tři různé druhy surovin, které můžeš produkovat: kov, krystal a deuterium. Bez jakéhokoliv vylepšení dolu na kov a krystal je základní produkce nastavena na 30 jednotek kovu a 15 jednotek krystalu (hodinová produkce). Deuterium jako jediné nemá žádnou základní produkci. Abys dosáhl/a větší produkce, musíš tyto doly a i syntetizér vylepšovat – nezapomínej však, že potřebuješ energii na jejich provoz. Energie může být taktéž vyprodukována několika různými metodami. Nejjednodušší a nejvýhodnější budova v začátcích je solární elektrárna. Později jsou k dispozici solární satelity (ty lze nalézt jak v záložce zásobování, tak v záložce hangáru) a fúzní reaktor.

Nikdy také nebudeš schopný/á produkovat nekonečné množství těchto surovin. Vše se odvíjí o velikosti kapacity tvých skladů.

Místa stavby

Továrny jsou budovy, které žádným způsobem nepřenáší žádné suroviny, ale jsou zase na druhou stranu velmi důležité pro stavbu lodí nebo zkoumání nových technologií. Jak již bylo zmíněno, některé továrny je možné postavit pouze na planetě, nebo pouze na měsíci. Typické měsíční budovy jsou: základna na měsíci, hyperprostorová brána a senzor falangy; planetární budovy jsou: výzkumná laboratoř, alianční sklad, raketové silo, továrna s nanoboty a terraformer. Továrna na roboty a hangár jsou jediné dvě budovy, které mohou být postaveny jak na měsíci, tak na planetě.

Zásobování

Suroviny a energie se vyrábí v následujících budovách:

Důl na kov
Kov je hlavní surovina pro provádění výzkumů, stavbu budov, lodí a obraných mechanismů. Výjimkou jsou solární satelity, špionážní sondy, energetická technologie, hyperprostorová technologie, počítačová technologie a gravitonová technologie. Pokud ještě nemáš důl vylepšen, bude tvá produkce 30 jednotek za hodinu (na normálním vesmíru). Na speciálních vesmírech je produkce vyšší, to v závislosti na rychlosti vesmíru.
Důl na kov
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Důl na krystaly
Krystal je hlavní surovinou pro elektronické komponenty a slitiny. Je to také klíčová suroviny při provádění výzkumů a stavbě budov, lodí a obraných mechanismů. Výjimkou jsou raketomety, sklady kovu, pancéřování, spalovací pohon, gravitonová technologie a antibalistické rakety. Pokud ještě nemáš důl vylepšen, bude tvá produkce 15 jednotek za hodinu, ale na speed vesmírech to bude více.
Důl na krystaly
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Syntetizér deuteria
Deuterium je těžký izotop vodíku a není velmi rozšířený. Je převážně využívaný jako palivo, ale jeho další využití lze nalézt při konstrukci některých lodí, obraných mechanismů i budov. Na rozdíl od kovu a krystalu, nemá deuterium žádnou základní produkci bez syntetizéru. Na hodinové produkci navíc závisí i teplota planety – čím nižší teplota, tím více deuteria bude vyprodukováno.
Syntetizér deuteria
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Solární elektrárna
Každý důl potřebuje energii k plynulému chodu. Ta je primárně produkována solární elektrárnou. Každý systém má 15 slotů pro planety. Čím blíže je planeta ke slunci, tím vyšší je produkce energie.
Solární elektrárna
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Fúzní reaktor
Tento reaktor se používá k produkci energie – ta je generována tak, že se fúzí rozštěpí dva atomy deuteria na jeden atom hélia. Z toho plyne, že bude tento reaktor spotřebovávat deuterium. Pro možnost stavby tohoto reaktoru budeš potřebovat syntetizér deuteria na 5. úrovni (na příslušné planetě) a energetickou technologii na 3. úrovni (na minimálně jedné planetě). Čím vyšší bude úroveň reaktoru, tím více se bude produkovat energie.
Fúzní reaktor
Požadavky:
Syntetizér deuteria 5
Energetická technologie 3
 
 
 
 

Sklad kovu
Tato budova se používá ke skladování kovu – pokud jsou její sklady plné, zastaví se produkce. Pouze 10 000 jednotek kovu lze uložit do skladu, bez jakéhokoliv jeho vylepšení.
Sklad kovu
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Sklad krystalů
Tato budova je potřebná k pokračování v produkci krystalu, protože jeho produkce je zastavena, jakmile jsou sklady plné. A stejně tak jako u skladu kovu, pouze 10 000 jednotek krystalu zde může být uloženo, bez jakéhokoliv vylepšení této budovy.
Sklad krystalů
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Nádrž na deuterium
Stejně tak jako sklady, je i nádrž na deuterium potřebná k produkci deuteria. A i zde je možné uschovat pouze 10 000 jednotek deuteria.
Nádrž na deuterium
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Skrýš se používá k ochraně kovu před jeho vypleněním během útoků. Skrýš jako taková je skryta před nepřátelskými špionážními sondami a také i suroviny v ní schované. Každá úroveň zvyšuje počet jednotek, které mohou být ochráněny.
Požadavky:
Sklad kovu 2
 
 
 
 
 

Skrýš se používá k ochraně kovu před jeho vypleněním během útoků. Skrýš jako taková je skryta před nepřátelskými špionážními sondami a také i suroviny v ní schované. Každá úroveň zvyšuje počet jednotek, které mohou být ochráněny.
Požadavky:
Sklad krystalů 2
 
 
 
 
 

Skrýš se používá k ochraně kovu před jeho vypleněním během útoků. Skrýš jako taková je skryta před nepřátelskými špionážními sondami a také i suroviny v ní schované. Každá úroveň zvyšuje počet jednotek, které mohou být ochráněny.
Požadavky:
Nádrž na deuterium 2
 
 
 
 
 

Továrny

Tyto budovy jsou potřebné pro stavbu jiných budov, výzkumů, lodí a obraných mechanismů:

Továrna na roboty
S továrnou na roboty budou všechny budovy vylepšovány rychleji. Rychlost stavby však neovlivní lodě a obrané mechanismy. Můžeš ji postavit jak na planetě, tak na měsíci a nemá žádné technologické požadavky ke stavbě. Však továrna na roboty je požadována ke stavně hangáru a továrny s nanoboty.
Továrna na roboty
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Hangár
Tato továrna je nezbytná pro stavbu lodí a obraných mechanismů (některé z nich požadují určitou úroveň loděnice). Vylepšování této budovy také snižuje čas potřebný ke stavbě těchto jednotek. Ke stavbě/vylepšení této budovy budeš potřebovat továrnu na roboty na 2. úrovni a žádné lodě či obrané mechanismy ve stavební frontě na dané planetě nebo měsíci.
Hangár
Požadavky:
Továrna na roboty 2
 
 
 
 
 

Výzkumná laboratoř
Laboratoř je potřebná ke zkoumání nových technologií. Čím vyšší bude její úroveň, tím více technologií se ti odemkne a tím menší bude čas potřebný k jejich zkoumání. Výzkumná laboratoř nemá žádné technologické požadavky k její výstavbě a ovlivňuje celý tvůj účet. To znamená, že nebudeš moci na každé planetě zkoumat něco jiného, ale technologie se budou přidávat do fronty. Také nebudeš mít možnost postavit žádnou laboratoř, když budeš provádět výzkum.
Výzkumná laboratoř
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Alianční sklad
Pomocí této budovy budeš moci podporovat letky držící pozici deuteriem, pomocí podpůrných raket. Z toho plyne, že můžeš prodloužit dobu držení pozice spřátelených letek. Stavba skladu není možná na měsíci, ale tyto letky budou palivem podporovány planetou. Také nemá žádné technologické požadavky ke stavbě.
Alianční sklad
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Raketové silo
Raketové silo slouží ke stavbě antibalistických raket (2. úroveň sila) a meziplanetárních raket (4. úroveň sila). Stavba sila není možná na měsíci. Ten však bude podporován antibalistickými raketami z planety (něco jako alianční sklad). Demolice sila také není možná, pokud vlastníš nějaké rakety. V tomto případě je musíš napřed vypálit, anebo je zničit. Ke stavbě sila budeš potřebovat hangár na 1. úrovni a každá úroveň sila může uschovat o 5 meziplanetárních raket a 10 antibalistických raket více.
Raketové silo
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Továrna s nanoboty
Tato budova snižuje čas výstavby lodí, obraných mechanismů i budov o jednu polovinu. Její požadavky na stavbu jsou počítačová technologie na 10. úrovni a továrna na roboty na 10. úrovni. Tuto budovu budeš navíc potřebovat ke stavbě terraformeru. Pokud bude továrna s nanoboty ve výstavbě, nebudeš moci na příslušné planetě stavět lodě, obrané mechanismy, ani budovy – to platí i naopak. Továrnu není navíc možné postavit na měsíci.
Továrna s nanoboty
Požadavky:
Továrna na roboty 10
Počítačová technologie 10
 
 
 
 

Terraformer
Terraformer je potřebný k rozšíření skoro rozvinuté planety. Každá jeho úroveň přidává 5 planetárních polí (plus dodatečné pole každé 2 úrovně), ale na jeho výstavbu budeš potřebovat nezměrné množství energie. Požadavky ke stavbě této budovy jsou továrna s nanoboty na 1. úrovni a energetická technologie na 12. úrovni. Stavbu terraformeru můžeš uskutečnit i na měsíci (jako náhrada základny na měsíci). Tato budova nemůže být zbourána!
Terraformer
Požadavky:
Továrna s nanoboty 1
Energetická technologie 12
 
 
 
 

Základna na měsíci
Základna na měsíci, jak už její název vypovídá, může být postavena pouze na měsíci. Je nezbytná k získání více polí na budovy, protože měsíc sám o sobě ze začátku poskytuje pouze jedno pole na budovu. Každá další úroveň pak přidává 3 pole. Její 1. úroveň je také potřebná ke stavbě senzoru falangy a hyperprostorové brány.
Základna na měsíci
Požadavky:
Žádné
 
 
 
 
 

Senzor falangy
Tato továrna, stejně jako základna na měsíci, může být postavena pouze na měsíci. Jediný její požadavek ke stavbě je základna na měsíci na 1. úrovni. Díky ní můžeš pozorovat pohyby letek na ostatních planetách, ale každý sken stojí 5 000 jednotek deuteria. Dosah senzoru se zvyšuje s každou jeho úrovní.
Senzor falangy
Požadavky:
Základna na měsíci 1
 
 
 
 
 

Hyperprostorová brána
Hyperprostorová brána může být taktéž postavena pouze na měsíci. Je nezbytná pro okamžité poslání letky z jednoho měsíce na druhý. Po jejím použití však začne běžet hodinová čekací doba, než bude moci být opět použita. Její požadavky ke stavbě jsou základna na měsíci na 1. úrovni a hyperprostorová technologie na 7. úrovni. Nelze skrz ni posílat žádné suroviny.
Hyperprostorová brána
Požadavky:
Základna na měsíci 1
Hyperp. technologie 7
 
 
 
 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions